فرم ارزیابی سریع وضعیت شرکت

ثبت اطلاعات
آیا شرکت شما در زمینه حفظ/نگهداری از محیط زیست محصول، خدمت و یا دستاوردی داشته‌ است؟

آیا شرکت شما در زمینه توسعه پایدار دستاوردی داشته‌ است؟

آیا در سال اخیر در تولید یا توسعه محصول/خدمات خود نوآوری داشته‌اید؟

آیا شرکت شما در جهت توسعه اشتغال آفرینی دستاوردی داشته‌اید؟

آیا شرکت شما در جهت تسهیل فضای کسب و کار در کشور قدمی برداشته است؟

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.